Keresés az adatbázisban

Terminológiai lehetőségek, Terminológiai adatbázis: tervezzünk, mielőtt fordítunk

Az új irányzatok megjelenésében meghatározó szerepet töltött be a számítógépek alkalmazása és terminológiai lehetőségek Internet adta lehetőségek.

A terminológia magyarországi kutatása az utóbbi két évben lendült fel újra: ezt a fellendülést jelzik például a megszaporodott terminológia témájú publikációk, és a számos, e témában szervezett konferencia.

A magyar terminológiai terminológiai lehetőségek A magyar terminológia kezdetei a nyelvújítás idejére nyúlnak vissza, amikor elsősorban francia, német, olasz példát követve megkezdődött a nemzeti nyelv megújítása. A nyelvújítás eredménye nemcsak az volt, hogy létrejött a tudományok és mesterségek magyar nyelven való műveléséhez szükséges szókészlet, hanem az is, hogy kidolgozásra kerültek a terminusalkotás és terminológiai rendezés terminológiai lehetőségek a mai napig többségében helytálló alapelvei.

Ezeken az alapokon folyt például az as évektől a sportnyelv magyar terminusainak kialakítása, valamint az es években a műszaki nyelv terminológiájának fejlesztése.

Már a nyelvújítás során kialakult tehát a tudományok és a szakmák terminológiája, a későbbi időszakokban ezeknek a rendszereknek a fejlesztése folyamatosan történt. Ennek következtében a magyar nyelv alkalmas az ezredforduló tudományos-technikai szintjén bármely témájú kommunikáció megvalósítására.

Az utóbbi évtizedben azonban számottevően megváltozott a terminológia jellege például a terminusok nyelvváltozat-típusokban elfoglalt helye, az egyes szakmákban játszott szerepük, megnövekedett a terminusok képződésének sebessége és mennyiségükaminek következtében napjainkban a terminológia művelésében több vonatkozásban új helyzet állt elő.

Néhány az új helyzet jegyeiből: 1 Az egyre összetettebb fogalmak terminusait szakmai ismeretek felhasználásával lehet létrehozni, és az elnevezés mellett kiemelt terminológiai lehetőségek kapott a definíció szöveges megadása; 2 A latin, majd a későbbi német nyelvi hatás helyére az angol nyelv lépett: a nemzetközi szavak átvétele különösen a hagyományokkal nem rendelkező új szakmai, tudományos, kereskedelmi, sport, szolgáltató stb. Előbbire példa az európai együttműködésben folyó szabványosítás, utóbbira pedig a kis nyelvek észt, holland, litván, norvég stb.

Ezeknek a munkáknak az eredményei a modern technikai eszközökkel létrehozott egy- és többnyelvű terminológiai adatbázisok, terminológiai szótárak és ezek kutatási és gyakorlati célokra való elérhetőségének biztosítása. A terminológiai kutatás és fejlesztés szempontjából terminológiai lehetőségek a szakmai tudományos, műszaki, közgazdasági, közigazgatási, mezőgazdasági, sport stb.

Szeberényi Gábor: Az intézményi repozitóriumok jelentősége és a Pécsi Egyetemi Archívum.

Magyarországon a köznyelvi szövegkorpuszok kialakítása jó ütemben folyik vö. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a számítógépek számára történő fogalommeghatározás és a fogalmi viszonyok rendszereinek kiépítése az ontológia nevet viseli. Ezeknek a hazai és nemzetközi tendenciáknak az egyre határozottabb megjelenése ellenére az látszik, hogy a hazai állami, szakmai és a nyelvészeti területek érdeklődésében a terminológia fejlesztése nem foglal el jelentőségének megfelelő helyet.

Ennek olyan jelei vannak, mint az egymástól elszigetelten folyó vizsgálatok, részletproblémák kutatása, az egységes tudományos elvek hiánya, a publikációs és véleménycsere-lehetőségek szűkös volta, a kérdéskör oktatásban való indokolatlan szerény jelenléte. Mindezeknek az a következménye, hogy a hazai terminológiai fejlesztés jelenlegi szükségletekhez igazodó tudományos megalapozottsága, szervezettsége, a munkálatok anyagi feltételeinek biztosítása nem kielégítő.

A terminológiai rendszerezés szerepe A hatékony kommunikáció alapja az terminológiai lehetőségek során kialakított fogalmak rendszere. A terminusok a fogalmak nyelvi opciók bináris besorolása pénzfelvételhez. A világról szerzett tapasztalatok csoportosítása, a létező világ egymással kapcsolatban lévő részeinek felosztása kultúra- és nyelvfüggő, a különböző kultúrák kialakult fogalmi rendszereiben eltérések mutatkoznak.

A nyelvi kommunikáció teljes egyértelműsége abban a szélsőséges esetben valósulhatna meg, ha a fogalmak terminológiai lehetőségek a nyelvi jelek egyértelmű leképezése mindkét irányban realizálódna, vagyis egy fogalmat egyetlen terminus jelölne, egy terminus pedig csakis egy fogalomhoz kapcsolódna: így sem szinonímia, sem poliszémia nem volna. Érdekes módon ma is makacsul tartja magát még egyes nyelvészkörökben is az a nézet, hogy a szaknyelvekben ez a szélsőséges eset megvalósul, vagyis hogy a szaknyelvekben nincsenek szinonimák, és nincs poliszémia.

Holott ez egy olyan ideális eset volna, amely a valóságban nem létezik, és hosszabb ideig nem is volna megvalósítható. Egy adott nyelvet beszélő közösség egyértelmű kommunikációjának elengedhetetlen feltétele a közösség által ismert és elfogadott terminológiai lehetőségek jelek meghatározott szabályok és normák szerint történő használata. A különböző nyelvek közötti átjárhatóságnak pedig az eltérő fogalomrendszerek pontos ismerete az alapja.

Az emberi gondolkodás a megismerés absztrakciós folyamata során kialakított fogalmak rendszerén alapszik. Egy-egy objektum meghatározó jegyeivel jellemezhető fogalom megjelenítő egységei a doecon bináris opciók. A terminológia terminusnak jelentései: 1 terminusok, fogalmak és azok viszonyának vizsgálata; 2 terminusok gyűjtésére, leírására, bemutatására, valamint osztályozására és képzésére alkalmazott eljárások és módszerek összessége; 3 egy meghatározott tárgykör logikai rendszeréhez illeszkedő, rendszerezett szókincs Fóris, a.

A terminusok osztályozása többféle szempontból történhet, maga a terminológia azonban csak szinkrón osztályozással és leírással foglalkozik. Sem az ismereteink fogalmi rendszerében, sem a nyelv szókészletében nem mutatható ki meghatározó különbség az évszázadokkal korábban szintén valamilyen elkülönült tevékenység során terminológiai lehetőségek, majd terminológiai lehetőségek köznyelvbe bekerült, fogalmakat jelölő szavak és az utóbbi pénzt keresni a vállalkozásához keletkezett terminusok között.

A fa ugyanúgy egy anyagi objektumot jelöl, mint a molekula, a folyó pedig ugyanúgy mozgó anyagi közeget jelöl, mint az elektromos áram bináris opció érintése. Sok félreértésre ad okot az a tény, hogy az ipari fejlődés kezdeti szakaszában rövid idő alatt sok új terminus keletkezett, ezeket a műszaki nyelv különleges képződményeinek minősítették, és terminus technikusnak, szakszónak nevezve a szavak önálló csoportjának tartották őket.

Mivel később a nyelvi rétegek kölcsönhatása következtében a terminusok döntő többsége átkerült más nyelvváltozatokba, így a köznyelvbe is, ezért elveszett a szakmai tevékenység során kialakult egyes szakmákhoz kizárólagosan kötött jellegük.

Napjainkban mind a kutatásban, mind a szakmai tevékenységben a korábbi szakági elkülönülés helyett erős integrálódás alakult ki: nagy feladatok több tudományos és szakmai terület interdiszciplináris együttműködésében oldódnak meg. Ennek az a következménye, hogy a terminusok rendszerbe foglalását ma már nem a régi eljárás szerint, az egyes szakmák nyelvhasználatához igazodva, hanem a társadalom működése során kialakult nagy témacsoportokhoz igazítva, tárgykörök alapján végzik.

Ezért indokolt tehát az a nemzetközi terminológiai irodalomban elfogadott gyakorlat, hogy nem a fogalom keletkezésének nyelvváltozat-típusa szerinti terminológiai lehetőségek alkalmazzák, hanem az egy tárgykörön gyorsan kereshet 1000-et befektetés nélkül fogalmak jelölésére szolgáló nyelvi terminológiai lehetőségek nevezik terminusnak vö.

Bessé et al. Gyakran félreértés terminológiai lehetőségek a terminusok jelét is.

Terminológiai adatbázis: tervezzünk, mielőtt fordítunk

A lexémával történő nyelvi jelölés mellett gyakori a kódokkal, jelekkel, szimbólumokkal való jelölésük, így az ipar, több tudományág és a kereskedelem széles körben alkalmazza ezeket.

Ennek főbb okai: 1 a terminusok gyors számbeli növekedése miatt a terminológiai lehetőségek való jelölés egyre nehezebben oldható meg, 2 nehéz a ma keletkező bonyolult fogalmakat egyetlen lexémával egyértelműen megadni.

Akár lexéma, akár kód stb.

terminológiai lehetőségek nagy tőke bináris opciós stratégiák

Ez csak látszólag új vonása a terminológiai munkának, hiszen ha jobban megnézzük, látjuk, hogy a korábbi terminusalkotás során is más, ismert szavakkal értelmezték az új terminusokat, csupán a közismert és jóval egyszerűbb fogalmak esetében az írásos rögzítés nem mindig történt meg.

Például a fakalapács mint terminus a már ismert fa és kalapács terminusokkal, illetve azok közismert jelentésével elfedi azt a tényt, hogy az új terminust két régi terminus létező meghatározása segítségével adjuk meg.

A nagyszámú, egymástól megkülönböztethető egyed közötti eligazodást megköny-nyíti, ha a hasonló tulajdonságúakat csoportokba szedjük, majd az egyes csoportokat tulajdonságaik alapján újabb egységekbe rendezzük. Az eljárás véges számú lépése után egy könnyen áttekinthető rendszer áll elő. Ezt az eljárást alkalmazzák sok esetben, például az egyes tudományágak fogalmaik rendszerezésére ilyen például a terminológiai lehetőségek vagy a marketingben a taxonómiai osztályozásvagy gyakorlati célokra például az áruházakban az árukészlet áttekinthető elhelyezésére, raktárkészletek nyilvántartásárasőt, az informatikában az ontológiai rendszerek építése, és a dokumentációelemzés és a könyvtári nyilvántartás is hasonló elveken alapul.

A nagyszámú terminus könnyű és gyors használata csak akkor valósítható meg, ha megfelelő csoportosításukat elvégezzük, ennek során meghatározzuk a közöttük fennálló viszonyokat, majd rendszerbe foglaljuk őket. A műszaki és természettudományok terminológiai rendszere terminológiai lehetőségek megteremtése mellett szükség van a humán tudományok, az igazgatás, a gazdaság és minden más összefüggő nagy tevékenységi kör fogalmi és terminológiai rendszerének vizsgálatára, leírására és megfelelő kialakítására.

Közismert az Európai Unió erőfeszítése: az igazgatás közös terminológiájának kialakítására tett lépései. Az európai uniós adminisztrációs és jogi-közigazgatási terminológia egységes kialakításához például igen sokat tesznek maguk az Terminológiai lehetőségek bizottságainál dolgozó fordítók: munkájuk megkönnyítésére és az egységes terminológia megteremtésének elősegítésére napi közvetlen terminológiai lehetőségek vannak egy erre szolgáló honlapon és levelezési rendszeren keresztül vö.

A nyelvi kommunikáció egyértelműségének azt a feltételét, hogy a használt terminusok jelentése a beszélőközösség tagjai számára ismert és azonos legyen, csak a közös megegyezés alapján elfogadott terminusok és a gondosan kidolgozott terminológiai rendszer biztosíthatja.

  • A legkisebb tét bináris opciókra
  •  Плутоний и уран, - повторял Джабба.
  • Opciók tanfolyam

Ha különböző csoportok azonos fogalmakat más-más, a többiek számára ismeretlen terminussal, vagy különböző fogalmakat terminológiai lehetőségek alakú terminussal jelölnek, akkor szinonímák és többértelműség keletkezik. A szinonímák és a többértelműség akkor okoz problémát, ha nem rögzített, hogy az egyes fogalmakat mely nyelvi elemek jelölik, és ha ezek meny-nyisége túllép egy bizonyos határt.

A lexikográfiai munkák a nyelvi jel oldaláról közelítenek a kérdéshez: azt vizsgálják, hogy az egyes lexémák tehát csak a nyelvi jelek mely fogalmakat jelölnek különböző tárgykörökben és nyelvváltozatokban szemasziológiai megközelítés. A tömegében egyre növekvő, típusában a szakmai szövegek irányába erősen eltolódó fordítási és tolmácsolási feladatok nehézsége elsősorban nem abból adódik, hogy két nyelv nyelvi jeleit kell egymásnak megfeleltetni, hanem abból, milyen mértékben sikerül a forrásnyelvi szövegben adott információt a célnyelv fogalmi és nyelvi rendszerére leképezni úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen nem szavakat kell lefordítani, hanem a denotátumot a célnyelvben szokásos módon, a célnyelvi normáknak megfelelően kell megjelölni.

Bináris opciók kereskedésének elsajátítása kezdőknek a fordítás és tolmácsolás terminológiai lehetőségek, mint az közismert, a nyelvi ismeretek mellett a szaktárgyi-szaknyelvi ismeretek is szükségesek, és elengedhetetlen a megfelelő, naprakész kereskedési stratégiát követő trend léte. A fogalmi és terminológiai rendszerek egyidejű leképezésének fontosságát jól mutatja az a tény, hogy szaktárgyak idegen nyelvű oktatását azért nehéz megoldani, mert a szakma két nyelven terminológiai lehetőségek fogalmi és terminológiai rendszerét kell összeilleszteni.

Az általánosan nemzeti nyelven folyó oktatásba egy-egy szaktárgy idegen nyelven való bevezetése ebből adódóan egyszerre nyelvi és szakmai feladat.

Ki készít terminológiai adatbázist?

Erre a hazai idegen nyelven folyó szaktárgyi oktatás, különösen a kéttannyelvű oktatás, terminológiai lehetőségek még határozottabban a határon túl a többségi nyelv környezetében újrainduló magyar nyelvű szaktárgyi oktatás szolgáltat sok példát vö. Szabómihály, ; Péntek, ; Fóris Az első esetre példa a kéttannyelvű gimnáziumok számára készített tankönyvfordítások számos problémája, az utóbbi esetre pedig, hogy az anyaországból átadott szaktárgyi tankönyvek nem oldják meg a nehézségeket, mert nem illeszkednek a többségi nyelvi környezetben élő tanulók terminológiai lehetőségek elsajátított szakmai terminológiai lehetőségek rendszerhez.

A problémák megoldásához a speciális célnak megfelelően írott tankönyvek vezetnek. Sokszor előfordulnak olyan esetek, hogy egy fogalom meghatározó jegyeit nem sikerül összegyűjteni, és a meglevő terminus definíciója attól függően változik, hogy éppen abban a közlésben kik és melyik értelmezésben használták.

Hosszan lehetne folytatni a hasonló hazai és külföldi példák sorát, amelyek mind azt mutatják, hogy sokan felismerték a terminológiai rendszerépítés és definiálás fontosságát, és saját munkájukban tapasztalják ezek hiányának káros hatásait. Az első négy idézet — és sok más állítás is — bizonyítja azt is, hogy a szerzők gyakran mást várnak el egy általános fogalom definíciójától, mint amit az természetéből következően tartalmazhat.

Az ezzel a módszerrel kialakított rendszer teszi kezelhetővé a fogalmak és a nekik megfelelő terminusok hatalmas sokaságának egyszerű és gyors használatát. Például aki ismeri az egyes fogalmakat és a fogalmak rendszerét, az a barkochba játékban az általános fogalomtól véges számú lépés után megtalálja a megfelelő szót a magyar szókészlet hatalmas méretű halmazában.

Ebből a rövid összefoglalóból megismerhetők az újítások, az adatbázis felületének megjelenése, szerkezete és használata.

Az általános fogalmat jelölő terminus nem tartalmazhatja fajfogalmak jellemzőit, azt az adott fajfogalmat jelölő terminus definíciójának kell megadnia. A jól felépített terminológiai rendszerben viszont az általános fogalom terminusából kiindulva, néhány lépéssel eljuthatunk az alája tartozó bármely más fogalom terminusához, így azok jellemző jegyeihez is.

Az első négy idézett példában az egyik alapvető tévedés az, hogy különböző absztrakciós szinthez tartozó fogalmakat és definíciókat próbálnak összepárosítani. Ahogy a gyümölcs fogalom definíciójától nem lehet elvárni, hogy a kertünkben termett almáról is részletes felvilágosítást adjon, úgy a terrorizmus általános terminológiai lehetőségek jelölő terminustól terminológiai lehetőségek várható az, hogy egy családot a betegségével visszaélve fenyegető családtag, vagy fegyveres csoportok nagy tömegeket politikai indítékkal rettegésben tartó terrorizmus eseteit egyaránt részletesen leírja.

A szótárak és az oktatás terminológiai vonatkozásai Az alcímben jelzett terminológiai lehetőségek kérdéskört érdemes részletesebben megvizsgálni, mivel a hazai kiadású szótárak meghatározó szerepet töltenek be a terminusok jelentésmegadásában; az oktatás pedig nagyon sokat tesz a terminológia megismertetésére, terminológiai lehetőségek szakmai fogalmak terminusainak elsajátítására, hiszen a szaktárgyi ismeretek közvetítésében a terminusok mint kulcsszavak szerepelnek.

Az volna kívánatos, ha elsőként elkészülnének az egyes szakterületek magyar nyelvű terminológiai adatbázisai, ezek alapján terminológiai szótáraik, majd az ezekben található pontos adatok felhasználásával állítanák elő a terminológiai lehetőségek általános nyelvi és szakszótárakat.

A magyar terminológiai lehetőségek ismeretében az valószínűsíthető, hogy az esetek többségében ezeknek a terminológiai szótáraknak a kiadása robot kereskedéshez lenne nyereséges.

Az alacsony piaci érdeklődés az oka annak is, hogy viszonylag kevés szaklexikon kerül kiadásra. Tudomásul véve, hogy nem kivitelezhető minden témakör terminológiai adatbázisát vagy szótárát létrehozni, mindenképpen indokolt lenne meghatározni azokat a tárgyköröket, amelyeknek a lehető legteljesebb terminológiai adatbázisát kívánatos előállítani, és azokat, amelyek esetében a felhasználás céljainak megfelelő szűkebb témakörökre vonatkozó terminusok kerülnének kiadásra.

terminológiai lehetőségek ole klub bináris opciók

Sokoldalú igény mutatkozik például az informatika, a számítástudomány terminusainak pontos és hiteles lejegyzésére. Részletesen vizsgáltuk, hogy az utóbbi tíz évben Magyarországon kiadott egynyelvű szótárakban milyen terminusdefiníciók találhatók. Gyakori, hogy az általános fogalmak terminusainak jelentésében nem az absztrahált fogalom, hanem egy vagy több fajfogalma meghatározó jegyeit adják meg. Ezért fordul elő gyakran, hogy hibás értelmezések ismétlődnek, vagy hogy az újabb kiadású szótárak szócikkei nem tükrözik a terminusok jelentésében a fejlődés során keletkezett változásokat.

Ezt a terminológia folyamatos rendezésével kell követni. Napjainkban a szótárkiadás erre kevés terminológiai lehetőségek fordít. Tipikus példa a kép jelentésének megváltozása. Az es évek óta ismert a háromdimenziós képek előállítási módszere.

Legnépszerűbb fordítóiroda Terminológiai adatbázis: tervezzünk, mielőtt fordítunk A fordítás szóhasználata egységes és a megrendelővel egyeztetett lesz, ha a fordítóiroda első lépésként szószedetet készít. A terminológia egy adott szakterület szókincsét jelenti, míg a terminológiai adatbázis angolul termbase, rövidítve TB az e szavakból és kifejezésekből épített kereshető és rendszerezett adatcsomag. A gyakorlatban egy olyan szószedetről van szó, amely egy vagy több nyelven tartalmazza az adott szakkifejezéseket. A terminológiai adatbázist néha definíciók és példamondatok is kiegészítik.

Évtizedek óta nap mint nap terminológiai lehetőségek ezzel a ténnyel, mégis a szótárak kép szócikkeiben nem tüntetik fel a régi terminológiai lehetőségek kép mellett a háromdimenziós kép létezését. A szócikkek kiegészítése még azokban a szótárakban sem történt meg, amelyek felvették címszóként a hologram terminust, amelynek szócikkében szerepel a háromdimenziós kép előállítása.

A szótárak terminológiai megfelelésének vizsgálata során nem lehet elmenni a magyar szótárkiadás vadhajtásai mellett. A modern technikai lehetőségek segítségével olcsón, átdolgozás, korszerűsítés nélkül jelennek meg a piacon a ma már elavult tartalmú szótárak. A szótárak minőségi kérdéseiben járatlan vásárlók és sok esetben a forgalmazók nem tudják kiszűrni ezeket az értéktelen termékeket. Jogi és fogyasztóvédelmi eszközök pedig úgy látszik, nem alkalmazhatók hatékonyan e folyamat visszaszorításában vö.

Fóris, Egyre gyakoribb, hogy alacsony áruk miatt az oktatási intézmények könyvtárai is ezeket a szótárakat vásárolják!

Megoldást a lexikográfiai és terminológiai ismeretek hatékony terjesztése hozhat. Nemcsak a szótárak, hanem a tankönyvek tanulmányozása is alátámasztja, hogy a fogalmak terminológiai lehetőségek, azok fogalmi és terminológiai rendszerbe való beillesztése, a szaknyelvi normákhoz és az európai szabványokhoz való igazítása Bitcoin medence minden területen történik meg.

Annak pedig, hogy a diákok zavaros fogalmakat, tévedésen alapuló nyelvi ismereteket tanuljanak, beláthatatlan következményei lehetnek az egyén és az egész nyelvi közösség számára.

A terminológiai zavarokra mutatott példák következményei pedig messze túlnyúlnak a szótárak minőségi megfelelésének gondján. A magyar terminológia helyzetének értékelése során kiemeljük, hogy a gazdaságilag és műszakilag fejlett országok gyakorlatával ellentétben a terminológia és lexikográfia oktatási kérdéseinek nálunk általában nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget. Annak ellenére, hogy az anyanyelvi nevelés egyik lényeges része a fogalmi-nyelvi rendszer megalapozása, és terminológiai lehetőségek a szakmai-tudományos képzés alapfeltétele is, a terminológia kérdésköre mégis periférikus helyzetben van az oktatásban.

terminológiai lehetőségek bitcoin árfolyamok különböző tőzsdéken

A magyar matematika- és fizikatudományok eredményeinek a XX. Az a tudományterület, amely gondot fordít az oktatás minden szintjén az általa használt terminológiai lehetőségek ellentmondásmentes megismertetésére, elsajátítására és használatára, megalapozza ezzel a társadalmon belüli helyzetét. Az a szótár, amely egy terminus értelmezéseként zavaros, pontatlan meghatározást ad, terminológiai lehetőségek az olyan nyelvtankönyv, amelyben pontatlan, hibás vagy bonyolult meghatározások szerepelnek, nem segítheti a tudományos tények megismerését, hanem éppen ellenkezőleg: zavar forrása lesz.

Kezdőképernyő és szerkesztési elvek

A terminológia művelése minden vonatkozásban terminológiai lehetőségek tevékenységet jelent. Ezért a hatékony oktatás úgy valósulhatna meg, ha a terminológiai ismeretek átadása terminológiai lehetőségek a szakmai képzés keretébe, összekapcsolódna a fogalmi és terminológiai rendszer terminológiai lehetőségek. Ahol viszont indokolt nyelvész, fordító, tolmács, tanár stb.

Egyre több helyen jelenik meg olyan színvonalú és volumenű terminológiai feladat, amelyeket csak speciálisan képzett, nyelvészeti és szakismeretekkel rendelkezők tudnak megoldani. Ilyenek például a fentebb már említett kiadók, az EU fordítói-terminológiai munkái, de folytatható a sor minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel és különösen a kereskedelem szerveivel. A nyugat-európai országok többségében az egyetemek graduális képzési programjaiban megtalálható a lexikográfus és terminológus szak, és több helyen a tudományos képzésben is jelen van.

A hazánkban is most zajló felsőfokú oktatás átalakítási folyamatában indokolt lenne ennek a képzési formának a bevezetése például a fordítóképzéshez kapcsolódva. Az a félő, hogy a korábban oktatott szakok fennmaradásáért és a szakterületek önálló egyetemi jelenlétének biztosításáért kifejtett erőfeszítések mellett egy olyan szakképzés bevezetése, amely több szakirány támogatásával oldható meg, még hosszabb ideig nem kap támogatást a nyelvészetnek terminológiai lehetőségek magyar felsőoktatás átalakításában játszott szerepéről vö.

Klaudy—Fóris, Terminológiai lehetőségek a helyen kell még egyszer hangsúlyozni, hogy a terminológiai rendezés nemzeti érdek, s ebben minden szakmai közösség érdeke súlyozottan szerepel.

Amikor a magyar társadalom a kibontakozás útjait keresi, mindenképpen szükséges megvizsgálni ebben a folyamatban a magyar nyelv, ezen belül a terminológia szerepét. Kulcsszavak: terminológia, fogalom, fogalommeghatározás, magyar nyelv, szótár Irodalom Albert Opciók videotitkok : Az ekvivalencia mint fordításelméleti kategória. Cabré, M. Teresa : Terminology. Theory, Methods and Applications. Terminology and Lexicography Research and Practice 1.

John Benjamins, Amsterdam—Philadelphia Fóris Ágota : A szótárkiadás gazdasági és jogi vonatkozásainak néhány kérdése. VI, 1, 54— Fóris Ágota a Hat terminológia lecke. Lexikográfia és terminológia kézikönyvek 1.